Regulamin

Regulamin elektronicznego panelu składania zamówień firmy PAROTEC Sp. z o.o.

 

I. Definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pomocą elektronicznego panelu obsługi klienta przez Parotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Cisowa 9, 60-185 Skórzewo, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450830, o kapitale zakładowym w wysokości 100000 zł NIP 7773229955, REGON 302352797 (zwaną dalej: „Parotec”)

2. Parotec wykorzystując własny system komputerowy oraz sieć Internet udostępnia klientowi (w rozumieniu postanowień Warunków Handlowych Parotec, zwanemu dalej „Użytkownikiem”) możliwość korzystania z elektronicznego panelu składania zamówień (on-line) na produkty z oferty Parotec (zwanego dalej „Panelem”.)

3. Wszelkie prawa do Panelu należą do Parotec, w tym autorskie prawa majątkowe do utworów umieszczanych w Panelu przez Parotec. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z tych utworów może mieć miejsce tylko na zasadach wskazanych w Regulaminie.

4. Korzystanie z Panelu oznacza jakąkolwiek czynność Użytkownika prowadzącą do wprowadzenia informacji do Panelu, zapoznania się z informacjami umieszczonymi w Panelu przez Parotec lub innych Użytkowników lub złożenie zamówienia on-line.

5. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Panelu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz z Warunkami Handlowymi Parotec, przestrzeganie ich postanowień oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet przez cały czas współpracy z Parotec.

6. Do korzystania z Panelu, to jest do umieszczania informacji w Panelu, korzystania z informacji zamieszczanych w Panelu przez Parotec i innych Użytkowników oraz do składania zamówień drogą elektroniczną (on-line), niezbędne jest:
a) założenie konta Użytkownika i nadanie mu indywidualnego numeru identyfikacyjnego ID, Parotec zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny;
b) ustalenie przez Użytkownika hasła do Panelu (login do Panelu stanowi NIP reprezentowanej przez Użytkownika firmy). Użytkownik zobowiązuje się zmieniać ustalone hasło co 6 miesięcy oraz chronić je przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie danych dostępowych do Panelu;
c) poprawne złożenie Zamówienia w Panelu, a następnie potwierdzenie Zamówienia przez Parotec;
d) wykonanie poleceń Panelu dotyczących wprowadzania przez Użytkownika do Panelu własnych treści.

7. Dokonując rejestracji w Panelu Użytkownik oświadcza, iż:
a) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży produktów z oferty Parotec;
c) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez Panel oraz informacji z Panelu dotyczących realizacji zamówienia.

8. Użytkownik nie może wprowadzać do Panelu treści o charakterze bezprawnym i w przypadku, kiedy takie treści zauważy w Panelu, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Parotec o tym fakcie.

9. Parotec podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia poprawnego działania Panelu, w tym działania mające zapewnić dobrą jakość udostępnianych przez Panel informacji.

10. Parotec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Panelu i/lub utratę jakichkolwiek danych, w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych etc.

11. Parotec nie ponosi odpowiedzialności za treści o charakterze bezprawnym umieszczone przez Użytkowników w Panelu.

12. Parotec ma prawo w każdym czasie do:
a) usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, Warunków Handlowych Parotec, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) usunięcia konta Użytkownika w przypadku podania przez niego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych lub też wprowadzania do Panelu treści o charakterze bezprawnym;
c) okresowego zawieszania bez wcześniejszego powiadomienia możliwości korzystania z Panelu, w tym z możliwości składania zamówień on-line w związku z koniecznością dokonania konserwacji lub modernizacji Panelu, awarią sieci Internet, awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania etc.;
d) usunięcia wprowadzonych przez Użytkownika do Panelu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, moralność, zasady uczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorstwa i inne dobra chronione prawem lub zobowiązaniem umownym.

 

 

II. Korzystanie z Panelu i składanie zamówień on-line

1. Parotec udostępnia Panel do korzystania przez Użytkowników przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu zapewniając przy tym dostępność Panelu na poziomie 95%.

2. Korzystanie z Panelu przez Użytkownika jest możliwe po wprowadzeniu loginu i hasła.

3. Realizacja Zamówień składanych za pośrednictwem Panelu i dostawa produktów z oferty Parotec odbywa się na zasadach określonych w Warunkach Handlowych Parotec.

4. Składając Zamówienie za pośrednictwem Panelu Użytkownik wskazuje ilość i rodzaj zamawianych towarów z oferty Parotec wedle zestawienia towarów dostępnego w Panelu, zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny sprzedaży zgodnej z Cennikiem Parotec oraz Warunkami Handlowymi Parotec.

5. Zamówienia mogą być składane w Panelu przez 24 godziny na dobę, z wyłączeniem czasu na bieżącą konserwację lub naprawę Panelu przez Parotec. Parotec nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do korzystania z Panelu .

6. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Parotec potwierdza złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną (w szczególności potwierdza dostępność zamówionego produktu z oferty Parotec, jego cenę oraz przewidywany termin dostawy.)

7. Użytkownik, który chce zakończyć korzystanie z Panelu, powinien poinformować o tym Parotec drogą elektroniczną na biuro@parotec.pl lub pisemnie na adres siedziby Parotec. Po otrzymaniu powyższej informacji Parotec usuwa konto użytkownika z Panelu.

 

 

III. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację na działanie Panelu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@parotec.pl

2. Parotec rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania i informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

IV. Warunki techniczne korzystania z usługi

1. W celu poprawnego korzystania z Panelu i składania za jego pośrednictwem zamówień niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z przeglądarki internetowej etc.), podstawowy system operacyjny wraz z przeglądarką (np. Firefox, Internet Explorer etc.) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego.

2. Parotec informuje, iż korzystanie z Panelu może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera Użytkownika wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca się ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

 

V. Dane osobowe

1. Mając na celu dostosowanie Panelu do indywidualnych potrzeb Użytkowników strona www.parotec.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu.) Cookies „sesyjne” dotyczą aktywności Użytkownika podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies „trwałe” pozostają w komputerze Użytkownika i aktywują się kiedy otwiera on stronę internetową. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Użytkownika (lub innego urządzenia służącego do korzystania z Internetu.) Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w Panelu.

2. Użytkownik decydując się na założenie konta w Panelu dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do składania i realizacji zamówień oraz do korzystania z innych usług Panelu (imię i nazwisko, nazwa firmy, numer klienta, NIP, adres miejsca dostawy: ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT). Ponadto Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego danych w sposób niezbędny do prawidłowego wykonania umowy.

3. W związku z obowiązkami dotyczącymi określenia czasu przetwarzania danych w Panelu, Administrator co miesiąc weryfikuje założone konta i przeprowadza następującą procedurę:
- Do Użytkowników, którzy nie korzystali z Panelu przez ostatnie 24 miesięcy wysyła mail z pytaniem, czy nadal chcą korzystać z Panelu.
- Po miesiącu od wysłania maila, jeśli nie wpłynie zwrotna informacja od Użytkownika, blokuje konto.

4. Stosownie do przepisów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umów oraz korzystania z innych funkcjonalności Panelu i jedynie w niezbędnym zakresie, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; działając na podstawie art. 6.ustęp 1 litera a).

5. Administratorem danych osobowych jest Parotec Sp. z o.o., z siedzibą w Skórzewie, ul. Cisowa 9, 60-185 Skórzewo. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Parotec znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na www.parotec.pl

6. Uczestnicy mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres biuro@parotec.pl lub listownie na adres korespondencyjny Parotec Sp. z o.o., z siedzibą w Skórzewie, ul. Cisowa 9, 60-185 Skórzewo .

7. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani danych nie odsprzedaje. Organizator może jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które zapewnią wsparcie w prowadzeniu działań związanych z Projektem, jednakże czynności będą wykonywane jedynie na zlecenie i rzecz Organizatora. Podmioty wykonujące zlecenia na rzecz Organizatora każdorazowo są zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy podmioty te nie będą już potrzebować danych do realizacji świadczonej usługi usuną je zgodnie z procedurami Parotec. Dane przechowujemy na serwerach spółki Parotec.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje:
A. prawo dostępu do danych;
B. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
C. prawo do usunięcie na wniosek uzytkownika przechowywanych danych;
D. prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy spełnieniu określonych warunków;
E. prawo do przeniesienia danych do innej organizacji;
F. prawo do sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania;
G. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

9. W każdym przypadku dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do korzystania z Panelu.

10. Każdy Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

11. W przypadku wycofania zgody dostęp do Panelu zostanie zablokowany, a jego dane zostaną usunięte. Celem wycofania zgody lub skorzystania z któregokolwiek z przysługujących mu praw obowiązany jest podać dane w zakresie pozwalającym na zweryfikowanie tożsamości w sposób dający pewność Administratorowi co do tożsamości osoby żądającej. Administrator celem ustalenia tożsamości nie będzie żądał większej ilości danych niż zebranych.

12. Na złożony wniosek Administrator poinformuje jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:

a) tożsamość i dane kontaktowe Administratora;
b) dane kontaktowe globalnego lub lokalnego koordynatora ds. ochrony danych osobowych;
c) cel przetwarzania oraz podstawa prawnej przetwarzania danych;
d) kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
e) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane są lub będą ujawniane;
f) informacje o przekazywaniu danych do państwa lub organizacji międzynarodowej, sposobie zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz o podstawie umożliwiającej ich przekazywanie.
g) informacje o czasie przetwarzania danych;
h) szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
i) informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
j) informacje w jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
k) informacje czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nie przekazania takich danych;
l) informacje o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której dane dotyczą.

13. Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą podczas używania Panelu.

14. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.

2. Parotec może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna w Panelu zamówienia on-line”. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od dnia ich umieszczenia we wskazanym powyżej Panelu..

3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu w Panelu po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Użytkownika, po uprzednim zweryfikowaniu, czy chce zrezygnować z korzystania z Panelu.

4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Użytkownika wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.)

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Parotec: ul. Cisowa 9, 60-185 Skórzewo.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Warunków Handlowych Parotec oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Strony wyłączają zastosowanie w łączących ich stosunkach postanowień art. 661 ust. 1-3 kodeksu cywilnego.

8. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Panelu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Parotec.

 

VII. Oświadczenia

Niniejszym oświadczam(y), iż począwszy od dnia dzisiejszego zamówienia towarów skierowane do Parotec sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cisowa 9, 60-185 Skórzewo, będą składane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu dostępnego pod adresem stronie internetowej: www.parotec.pl W związku z powyższym upoważniam(y) Parotec sp. z o.o. do realizacji zamówień przesłanych z kont użytkowników utworzonych w procesie Rejestracji do Panelu. Nadto oświadczam(y), że w zakresie skutków prawnych zamówienia złożone w wyżej opisany sposób będą miały moc oświadczeń woli składanych w imieniu klienta. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuję się przestrzegać ich postanowień oraz stosować się do ogólnych zasad korzystania z sieci Internet. Korzystanie z Panelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

pixel