10.08.2015 - "Jesienna Promocja" na membrany

Regulamin programu „Jesienna Promocja” obejmującej produkt z działu membrany dachowe dla Partnerów handlowych Parotec sp z o.o.

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu "Jesienna Promocja" (zwanej dalej "Promocją") jest firma PAROTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, przy ul. Cisowej 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sadowego, pod numerem KRS 0000450830 , zwana dalej "Organizatorem"

 2. Promocja - organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Promocja trwa od 16 listopada do 31 grudnia 2015 r. Lub do wyczerpania zapasów towaru objętego promocją.

 4. Promocja realizowana jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Promocja skierowana jest do punktów sprzedaży na podstawie przyznanych warunków handlowych.

 6. Produkt promocyjny – Membrana Dachowa Parotec Beta.

 7. Reklamacje powinny być składane w siedzibie Organizatora pod adresem podanym w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

   

  § 2

  WARUNKI UCZESTNICTWA I PROMOCJI

 8. Do Promocji może przystąpić każdy punkt sprzedaży, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Właściciel lub współwłaściciel punktu sprzedaży nie jest pracownikiem Organizatora

  2. Posiada w swojej ofercie produkty firmy Parotec i jest Partnerem handlowym Parotec Sp. z o.o.

  3. Zakupił w terminie od 16 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku produkty promocyjne wyszczególnione w § 1, pkt. 6.,

  4. Nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec Organizatora

  5. Posiada aktywny numer NIP , a działalność nie jest zawieszona lub zaskarżona

 9. Za Uczestnika Promocji uznaje się "punkt sprzedaży" biorący udział w promocji, który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  W ramach promocji Klienci otrzymają :

  1. za 7 palet (12600m2) membrany Parotec Beta kupionych w trakcie trwania Promocji nagrodę w postaci jednego pakietu do wyboru :

   • 1 Palety (2250m2) membrany Parotec Alfa , lub:

   • 1 Palety (1800m2) membrany Parotec Gamma, lub:

   • 1,5 Palety (262 rolki) Taśmy kalenicowej vRoll

  2. za 4 palety (7200m2) membrany Parotec Beta kupionych w trakcie trwania Promocji nagrodę w postaci jednego pakietu do wyboru :

   • 15 Rolek (1125m2) membrany Parotec Alfa , lub:

   • 12 Rolek (900m2) membrany Parotec Gamma, lub:

   • 1 Palety (175 rolek) Taśmy kalenicowej vRoll

  3. za 3 palety (5400m2) membrany Parotec Beta kupionych w trakcie trwania Promocji nagrodę w postaci jednego pakietu do wyboru :

   • 10 Rolek (750m2) membrany Parotec Alfa , lub:

   • 8 Rolek (600m2) membrany Parotec Gamma, lub:

   • 90 Rolek taśmy kalenicowej vRoll

  4. za 2 palety (3600m2) membrany Parotec Beta kupionych w trakcie trwania Promocji nagrodę w postaci jednego pakietu do wyboru :

   • 6 Rolek (450m2) membrany Parotec Alfa , lub:

   • 4 Rolek (300m2) membrany Parotec Gamma, lub:

   • 45 Rolek taśmy kalenicowej vRoll

  5. za 1 paletę (1800m2) membrany Parotec Beta kupioną w trakcie trwania Promocji nagrodę w postaci jednego pakietu do wyboru :

   • 3 Rolek (225m2) membrany Parotec Alfa , lub:

   • 2 Rolek (150m2) membrany Parotec Gamma, lub:

   • 20 Rolek taśmy kalenicowej vRoll

 10. Promocja może zostać przedłużona lub powtórzona, o czym Organizator poinformuje w osobnym aneksie do Regulaminu.

 11. Promocja nie łączy się z innymi upustami takimi jak np. 1% rabatu za przedpłatę zamówienia , czy upust cenowy od zakupu ilości paletowych.

   

  § 3

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 12. Reklamacje związane z Programem "jesienna promocja" mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: PAROTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, przy ul. Cisowej 9, przez cały czas trwania Programu oraz w ciągu 14 dni po jego zakończeniu (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora). Za termin zakończenia Programu przyjmuje się 30 grudnia 2015 roku.

 13. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 14. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będę rozpatrywane.

   

  § 4

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich przez Organizatora.

 16. Niniejszy Regulamin reguluje zasady Promocji całościowo, wyłączając jakiekolwiek inne oświadczenia i wyjaśnienia.

 17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz na prośbę u Przedstawiciela Handlowego PAROTEC Sp. Z o.o.

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Programie, a w szczególności za wadliwe działania poczty lub firm pełniących usługi kurierskie.

 19. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Programu.

 20. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Pliki do pobrania: 

regulamin (.pdf)

ulotka(.pdf)